Alla priser är inkl. moms.
Klicka här för att ändra.


Stjernsundsprodukter
Hästskovägen 1
SE-813 33 HOFORS

Tel: +46 (0)70 560 75 31
info@stjernsundsprodukter.se

 

Vår egen miljöpolicyStjernsundsprodukter och miljön

Miljöhänsyn: All vår verksamhet präglas av miljöhänsyn inom ekonomiskt rimliga gränser och inom miljöskyddslagens ramar i tillämpliga delar.

Resurssnålhet: Vi hushållar med resurser; råvaror, material och energi.
Vi strävar hela tiden efter att minimera användningen.

Miljökrav på leverantörer och samarbetspartners: I alla våra kontakter med leverantörer/samarbetspartners försöker vi påverka dem att leva upp till samma miljöansvar som vi själva.

Miljöplanering av verksamheten: Inför varje verksamhetsår sätter vi upp förbättringsmål och åtgärdsprogram, samt följer upp dessa.

Genomfört:

 • Glödlampor byts kontinuerligt ut mot lågenergilampor.
 • Vi pantar alla burkar och flaskor som personal, kunder och andra lämnar efter sig.
 • Vi har minskat på inköp av kontorspapper. Det papper som köps in är svanmärkt och totalt klorfritt.
 • Porslinsmuggar och glas har införskaffats istället för engångsmuggar i fika och konferensrum.
 • Vi köper enbart miljötoners till våra skrivare. Alla gamla toner kassetter lämnas till miljöstation.
 • Allt emballage som vi använder är förnyelsebart, nedbrytbart och/eller återvinningsbart.
 • Vi styr ytbehandlingen av våra produkter bort från syralacker till vattenbaserade alternativ.
 • Vi använder oljor och trähartser istället för syralacker.
 • Vi arbetar på att leda in kunderna på alternativa träslag istället för "regnskogsträ"
 • Alla rengöringsmedel, avfettningsmedel och oljor har bytts ut mot miljövänliga alternativ.
 • Brännbart avfall kapas och läggs i vedkorgar för uppvärmningen. Även allt spån används för uppvärmning.
 • Vi har anslutit oss till fjärrvärme.

Mål 2012/13:

 • Energiförbrukningen skall minskas genom att varje avdelning ansvarar för att "slå på/slå av" principen följs. Lampor eller maskiner skall inte stå på i onödan.
 • Bli bättre på samlastning och samkörning vid transporter och frakter.
 • Försöka hålla uppvärmningen av våra lokaler på en jämnare nivå, genom att se till att ventilationerna fungerar, portar och dörrar ska hållas stängda när ingen av eller pålastning sker.
 • I och med ombyggnad av fikarum skall även hushållssopor börja sorteras och komposteras.

Skogen och klimatetTrä och träprodukter

Trä och träprodukter fungerar helt enligt naturens kretslopp. Trä är beständigt, kan återvinnas och återanvändas, är biologiskt nedbrytbart och träanvändning tillför ingen koldioxid till atmosfären. Råvaran, skog, är förnyelsebar och finns i stora mängder i vårt land. Skogen sköts dessutom på ett sätt som är anpassat till både miljön och människan.

Trä är det enda förnyelsebara materialet som finns i stora mängder i vårt land. Energiförbrukningen vid förädlingsprocessen är låg, materialutnyttjandet är effektivt och materialet kan både återanvändas och återvinnas. Detta gör trä och träprodukter till ett bra material ur miljösynpunkt.

Trä och träprodukter är från kretsloppssynpunkt ett bra material genom god beständighet och enkelhet i återanvändning och återvinning. Trä är ett biologiskt material som med tiden bryts ned av de mikroorganismer som förekommer i ett balanserat ekosystem.

Den växande skogen binder koldioxid vid fotosyntesen. I den producerar de gröna växterna kolhydrater och syre med hjälp av vatten och luftens koldioxid. Denna frigörs först när trä förbränns eller bryts ner biologiskt. Koldioxiden kan då tas upp igen av den nya växande skogen. Därmed blir nettotillförseln av koldioxid till atmosfären noll vid användningen av trä. Trä fungerar helt enligt naturens kretslopp.

Skogsbruk i Sverige


De senaste hundra åren har Sveriges skogstillgångar nästan fördubblats och eftersom avverkningen är mindre än tillväxten fortsätter skogsmängden att öka. Mer än hälften av Sveriges yta täcks av skog, främst barrskog.

När skog avverkas måste man enligt lag se till att en ny generation skog etablerar sig. Svenskt skogsbruk är på väg att bli långsiktigt hållbart, vilket innebär en social, ekonomisk och biologisk uthållighet. När det gäller social och ekonomisk hållbarhet har Sverige länge varit ledande. Målet är nu att uppnå biologisk uthållighet och det satsas mycket på detta inom skogsbruket.

Stora delar av skogsbruket i Sverige är idag certifierat enligt FSC och /eller PEFC. Certifieringen innebär att skogsbruket följer uppsatta standarder vad gäller miljöhänsyn och därmed får en miljömärkning.

Källa: TMF´s hemsida ( Trä-och Möbelindustriförbundet )

http://www.skogenochklimatet.se/